ျမန္မာႏိုင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း) ျပည္နယ္/ခ႐ိုင္ၾကက္ေျခနီႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီႏွင့္ ၿမိဳ႕ နယ္ၾကက္ေျခနီအသင္းခြဲ အမႈေဆာင္မ်ား လုပ္ငန္းညွိနိႈင္းအစည္းအေ၀း ျပဳလုပ္ က်င္းပ

  13/ Sep/ 2018

Type: News