ၾကက္ေျခနီမွ ေဘးဒဏ္ၾကံ့ၾကံ့ခံႏိုင္စြမ္းျမင့္မားေရးအစီအစဥ္တြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေရး (Coalition for Resilience) ေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပျပဳလုပ္

  15/ Oct/ 2018

Type: News