| RMS

ျမန္မာႏုိင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္း (ဌာနခ်ဳပ္)

ရာဇသဂၤဟလမ္းမႀကီး၊ ဒကၡိဏသီရိၿမိဳ႕၊ ေနျပည္ေတာ္၊

 ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္။

+၉၅ ၆၇ ၃၄၁၉၀၄၁၊ ၃၄၁၉၀၄၆

ဖက္(စ္) +၉၅ ၆၇ ၃၄၁၉၀၃၆

 khinmaunghla@redcross.org.mm


ျမန္မာႏုိင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္း (ရန္ကုန္ရုံးခြဲ)

အမွတ္ (၄၂)၊ ကမ္းနားလမ္း၊ ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္၊

 ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္။

+ ၉၅ ၁ ၃၉၂၀၂၈၊ ၃၉၂၀၂၉၊ ၃၉၂၀၃၀

ဖက္(စ္) +၉၅ ၁ ၃၈၃၆၈၃

khinmaunghla@redcross.org.mm


IFRC Myanmar Delegation:

ျမန္မာႏိုင္ငံၾကက္ေျခနီအေဆာက္အဦး

အမွတ္ (၄၂)၊ ကမ္းနားလမ္း၊ ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္၊

  ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္။

+၉၅ ၁ ၃၈၃၆၈၂

ဖက္(စ္) +၉၅ ၁ ၃၈၃၆၈၆

မက္ေဆ့ပို ့ရန္