ကိုဗစ်-၁၉ ကာလအတွင်း ကျန်မာရေးအတွက် အလုပ်နှင့် ဘဝဟန်ချက်ကိုထိန်းနိုင်မည့် နည်းလမ်း (၆) သွယ်။

  04/ Aug/ 2021