မြန်မာနိုင်ငံကြက်ခြေနီအသင်း သတင်းထုတ်ပြန်ချက် ၁/၂၀၂၁ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၂ ရက်

2021-1) MRCS Press Release (Myanmar)