ခြေလက်အင်္ဂါများတွင် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိ၍ သွေးယိုစီးသောအခါ သွေးယိုစီးမှုရပ်တန့်ရန်အတွက် ရှေးဦးပြုစုနည်း။

  17/ Feb/ 2022

ခြေလက်အင်္ဂါများတွင် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိ၍ သွေးယိုစီးသောအခါ သွေးယိုစီးမှုရပ်တန့်ရန်အတွက် ရှေးဦးပြုစုနည်း။