သွေး လှူဒါန်းပြီး စေတနာအလျောက် သွေးလှူဒါန်းသူအဖြစ် ဂုဏ်ယူလိုက်ပါ

သွေး လှူဒါန်းပြီး စေတနာအလျောက် သွေးလှူဒါန်းသူအဖြစ် ဂုဏ်ယူလိုက်ပါ။

#WorldBloodDonorDay2021